Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Giới trẻ ngày nay tiếp nhận văn hoá ngoại lai ra sao

Tiếp nhận văn hóa ngoại lai là hạn chế mặt còn thiếu sót của văn hoá dân tộc, tích cực quảng bá văn hoá dân tộc tới bạn bè quốc tế, có thái độ tôn trọng đúng mực và chiếm lĩnh đồng hoá hiệu quả nền văn hoá khác nhau.

Nêu quan điểm của em về văn hóa ứng xử

Xây dựng văn hóa ứng xử được hiện thực hóa trong cuộc sống giữa người với người, với xã hội, với đất nước tốt hơn, công bằng hơn và chính trực hơn, thực hiện tự phê bình và phê bình.