Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội

Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, bởi sự nghiệp muốn đạt được; cần có thời gian , ngắn hay dài phụ thuộc vào sự phấn đấu của chúng ta. Thanh niên là lớp ngươì trẻ tuổi sẽ kế tục và biến sự nghiệp này thành hiện thực.

Nghị luận câu Việt Nam nhỏ hay không nhỏ

Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả chúng ta, luôn suy nghĩ về câu hỏi “Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? Với tuổi trẻ Việt Nam – đều luôn trăn trở và nỗ lực hành động tốt đẹp để xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp hơn.