Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu Có chí thì nên"

Câu tục ngữ "có chí thì nên" khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí trong cuộc sống. có ý chí, nghị lực và lòng kiên trì thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công.

Phân tích câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Ông cha ta xưa kia đã nhận thức rất đúng đắn về sự cần thiết của việc mở rộng tầm nhìn,tầm hiểu biết đối với mỗi người nên đã khuyên nhủ,động viên con cháu : “Đi một ngày đàng,học một sàng khôn”.