Loading...

Quan điểm về thần tượng

Thần tượng là hình mẫu lí tưởng, mô thức hoàn hảo. Một số bạn trẻ còn làm mọi cách từ ăn mặc, phong cách, hành động, ngay cả những tai tiếng xấu để giống người mình yêu mến.