Loading...

Nghị luận về "Chiếu cầu hiền" của Ngô Thì Nhậm

Nhằm động viên tầng lớp trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã giao cho Ngô Thìn Nhậm soạn "Chiếu cầu hiền". Nó phản ánh tầm nhìn xa trông rộng và tấm lòng vì dân, vì nước của vua.