Loading...

Sử dụng nghệ thuật khen và chê

Người “khen ta mà khen phải”- nghĩa là người đó không những không đố kị, hiềm khích trước những cái tốt, cái mạnh của ta. “Người chê ta mà chê đúng là thầy ta, người khen ta mà khen đúng là bạn ta”.