Loading...

Phân tích ý nghĩa câu Lá lành đùm lá rách

Lá lành đùm lá rách là truyền thống đoàn kết, là sức mạnh của dân tộc ta suốt bao đời nay. Vì vậy, mỗi học sinh chúng ta cần học tập và lao động giỏi, cần giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.

Xã hội lí tưởng như thế nào

Lý tưởng luôn là định hướng, phương hướng sống của mỗi con người chúng ta, một lý tưởng sống tốt đẹp sẽ giúp phần làm xã hội ngày càng đẹp hơn.